Định khoản – Hạch toán

Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua – bán

  Cách hạch toán Giảm giá hàng bán, cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng và khi mua hàng (nhận được chiết khấu thương mại) theo Thông tư 200 và Thông tư 133 chi tiết từng trường

Xem thêm

Hạch toán các khoản thuế phải nộp cho nhà nước – TK 333

    Hướng dẫn cách hạch toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước – Tài khoản 333, hạch toán thuế GTGT phải nộp, được khấu trừ, thuế TNDN tạm nộp, thuế TNCN phải nộp, thuế Xuất nhập khẩu,

Xem thêm

Cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Tài khoản 411

  Hướng dẫn cách hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Tài khoản 411, hạch toán khi nhận vốn góp của các chủ sở hữu, các cổ đông, hạch toán khi hoàn trả lại vốn góp cho

Xem thêm

Cách hạch toán hao mòn tài sản cố định – Tài khoản 214

  Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định – Tài khoản 214, hạch toán tăng, giảm giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính, hạch toán trích khấu hao TSCĐ, hạch toán

Xem thêm

Hướng dẫn hạch toán chi phí trả trước – Tài khoản 242

  Hướng dẫn cách hạch toán chi phí trả trước – Tài khoản 242, hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, TSCĐ trả trước, chi phí lãi vay trả trước, công cụ dụng cụ dùng trong nhiều kỳ kế

Xem thêm

Hạch toán khoản phải trả cho người bán – Tài khoản 331

    Hướng dẫn cách hạch toán phải trả người bán – Tài khoản 331, hạch toán khoản nợ phải trả cho người bán, trả tiền trước cho người bán, mua hàng chưa thanh toán, nhận được chiết khấu thanh toán,

Xem thêm

Cách hạch toán hàng hóa – Tài khoản 156

  Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa – Tài khoản 156, hạch toán hàng mua nhập kho, nhập khẩu, hàng thuê ngoài gia công, hàng bán trả lại, nhận được chiết khấu thương mại, hàng khuyến mãi, hàng cho

Xem thêm

Cách hạch toán thành phẩm – Tài khoản 155

    Hướng dẫn cách hạch toán thành phẩm – Tài khoản 155, hạch toán thành phẩm nhập kho, hạch toán thành phẩm xuất dùng nội bộ, bán cho khách hàng, thành phẩm bị trả lại, thừa thiếu thành phẩm,

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Tài khoản 154

  Hướng dẫn cách hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Tài khoản 154, hạch toán chi phí thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công, tiền lương, Chi phí điện,

Xem thêm

Cách hạch toán các khoản tạm ứng – Tài khoản 141

    Hướng dẫn cách hạch toán khoản tạm ứng – Tài khoản 141, hạch toán Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động, hạch toán nhập lại khoản tạm ứng.     1. Nguyên tắc kế

Xem thêm