Hệ Thống Chứng từ Kế toán

Các quy định về sổ sách kế toán theo quyết định 48

  Các quy định về sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính, áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.   – Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công

Xem thêm

Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 15

  Danh mục hệ thống chứng từ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.   1. Nội dung và mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15:   – Chứng từ kế

Xem thêm

Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

  Danh mục hệ thống sổ sách kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, áp dụng cho cho tất cả các doanh nghiệp.   – Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ

Xem thêm

Quy định về chứng từ kế toán hợp lệ theo QĐ 48

  Các quy định về chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính   1.  Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:   – Tên và số hiệu

Xem thêm

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán

  Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán tại DN: Tất cả các chứng từ kế toán do DN lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh

Xem thêm

Thời hạn lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán

  Quy định thời gian lưu trữ chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, Hóa đơn giá trị gia tăng, các loại tài liệu khác liên quan đến kế toán (Hợp đồng kinh tế, hợp

Xem thêm

Nguyên tắc chứng từ kế toán – Lập, ký, nội dung trên chứng từ.

  Nguyên tắc chứng từ kế toán như: Nuyên tắc Lập, ký chứng từ kế toán, nội dung trên chứng từ kế toán, chứng từ điện tử, quản lý, sử dụng chứng từ kế toán theo Luật kế toán.  

Xem thêm

Hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 133

  Hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 133 mới nhất, đây là toàn bộ mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng, từ ngày 1/1/2017 những DN nào đang áp dụng theo QĐ

Xem thêm