Hệ Thống Sổ Sách Kế Toán

Cách lập sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 và 133

Hướng dẫn cách lập Qũy tiền mặt Mẫu S07-DN (S04a-DNN) theo Thông tư 200 và 133. Sổ quỹ tiền mặt dùng cho thủ quỹ để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.  

Xem thêm

Cách lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo TT 200 và 133

Hướng dẫn cách lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 200 và 133. Mẫu 07a-DN (S04b-DNN) Sổ chi tiết quỹ tiền mặt dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ

Xem thêm

Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 và 133

Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200 và 133. Mẫu S08-DN (S05-DNN) Sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân

Xem thêm

Cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S10-DN (S06-DNN) sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất

Xem thêm

Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo TT 200 và 133

Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S11-DN (S07-DNN) Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Dùng để tổng hợp phần giá trị

Xem thêm

Cách lập Thẻ kho (Sổ kho) theo Thông tư 200 và 133

Hướng dẫn cách lập Thẻ kho (Sổ kho) theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S12-DN (S08-DNN) Thẻ kho (Sổ kho) dùng để Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,

Xem thêm

Cách lập Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133

  Hướng dẫn cách lập Sổ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S21-DN (S09-DNN) Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ

Xem thêm

Cách lập sổ theo dõi Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ theo TT 200 và 133

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S22-DN (S10-DNN) Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC dùng để ghi chép

Xem thêm

Cách lập Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133

Hướng dẫn cách cách lập Thẻ Tải sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S23-DN (S11-DNN) Thẻ Tải sản cố định dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi

Xem thêm

Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) theo TT 200 và 133

Hướng dẫn cách Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu S31-DN (S12-DNN) Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) dùng để theo dõi việc thanh toán với người

Xem thêm