Quy định về kế toán

Quy định về tổ chức bộ máy kế toán trong Doanh nghiệp

  Các quy định về tổ chức bộ máy kế toán trong Doanh nghiệp, quy định về Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của Công ty. Những người không được làm kế toán trong DN …     I.

Xem thêm

Quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán Doanh nghiệp

  Những quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán, về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, Chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Cách làm tròn số trong kế toán theo đơn

Xem thêm

Quy định về kỳ kế toán, Chữ viết, chữ số trong kế toán

  Quy định về kỳ kế toán năm, quý, tháng. Quy định về chữ viết và chữ số trong kế toán, quy định về đơn vị tính trong kế toán theo Luật kế toán mới nhất – Luật 88/2015/QH13, cụ

Xem thêm