Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN

  Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý mẫu 01A/TNDN, hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất.   Đầu tiên bạn Đăng nhập vào

Xem thêm

Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

  Các quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 theo 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/-2013 của Bộ tài chính.   Theo Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy định về kê khai thuế TNDN cụ thể như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN tạm tính quý

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý: Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hàng quý DN không phải nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà sẽ nộp Tiền thuế TNDN tạm tính quý (nếu

Xem thêm

Hướng dẫn làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2018

  Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2018, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm gồm những gì, cách lập các Tờ khai và báo cáo … theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 mẫu 03/TNDN

  Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mẫu 03/TNDN chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai và các phụ lục kèm theo như 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất

Xem thêm

Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN

  Hướng dẫn cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN, cách chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay theo đúng quy định Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định tại Thông tư 78

Xem thêm

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Điều kiện và thuế suất ưu đãi thuế TNDN đối với 1 số trường hợp theo Thông

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm

  Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý phải nộp và Cách tính thuế TNDN theo năm phải nộp cuối năm mới nhất theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.

Xem thêm