Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133


 

Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 06-TSCĐ, Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.


 

1. Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133:
 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 06 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TT Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng Nơi sử dụng
 
Toàn DN
TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành SX) TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh TK 241 XDCB dở dang TK 242 Chi phí trả trước TK 335 Chi phí phải trả
Hoạt động …… Hoạt động …… Hoạt động …… Hoạt động ……
Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 I. Số khấu hao trích tháng trước                        
2 II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng
                       
3 III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng
                       
4 IV. Số KH trích tháng này (I + II – III)                        
Cộng x                      
 

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Ngày…. tháng …. năm….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200:

 

  Mẫu số 06 – TSCĐ
Đơn vị: Kế toán Hà Nội  (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Bộ phận:…………………………   ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

                      Số:………………

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng           .năm 200    

STT

Chi tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

Nơi sử dụng

Toàn DN

TK 627 – Chi phí

Sản xuất chung

 

 

TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công

 

 

TK 641 Chi phí bán hàng

 

 

TK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệp

 

 

TK 241 XDCB dở dang

 

 

TK 241 Chi phí trả trước ngắn hạ

 

 

TK 241 Chi phí trả trước dài hạn

 

 

TK 335 Chi phí phải trả

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Số khấu
 hao trích
tháng trước

II.Số KH 
TSCĐ tăng trong tháng

III. Số KH TSCĐ
 giảm trong
tháng

IV. Số KH
 trích tháng này
 (I+II+III)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày………….   tháng……………………………………………………. năm…….

 

Người lập bảng Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) 

 

Tải mẫu Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

II. Cách lập BẢNG TÍNH PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

Cơ sở lập:
+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.
+ Các dòng sổ khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

– Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.
 

Xem thêm: Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ


—————————————————————-

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0963133042

Email: ketoanthienung@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
——————————————————–

bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *