Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133


 

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.


 

1. Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

  Ngày…. tháng…. năm…. Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

– Căn cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……
Của…………………………………………………… Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng
– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch
Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Tăng Giảm
A B C D 1 2 3 4 5 6
   
 
 
 
               
  Cộng X X            

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
 

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

 
 

Tải mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ

 
 

2. Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 04 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

  Ngày…. tháng…. năm…. Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

– Căn cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……
Của…………………………………………………… Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng
– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

 

STT Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch
Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Tăng Giảm
A B C D 1 2 3 4 5 6
   
 
 

 
               
  Cộng X X            
 

 

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận:…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
 

Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập Biên bản đánh giá lại TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của TSCĐ.
Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán tại thời điểm đánh giá.
Cột 4: Ghi giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3 để ghi.
Cột 5, 6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán trong trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán.

Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên bản ghi đầy đủ các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ.

Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại phòng kế toán để ghi sổ kế toán và 1 bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của TSCĐ.
 

Xem thêm: Biên bản thanh lý Tài sản cố định

————————————————————

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0963133042

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
———————————————-

biên bản đánh giá lại tài sản cố định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *