Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133


 

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 05-TSCĐ. Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 

 

1. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 133

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội

Bộ phận: ………………

Mẫu số 05 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà………………….. Chức vụ……………….. Đại diện……..….. Trưởng ban

– Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện………….. Ủy viên

– Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện…………… Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
 

Số TT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
 
 
 
                       
Cộng x x x  

 


Giám đốc
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…..tháng…..năm…..
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)


 

Tải mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200:

 

Đơn vịKế toán Hà Nội Mẫu số 05 – TSCĐ
Bộ phận: ……………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…………giờ………ngày………tháng……..năm……….
Ban kiểm kê gồm:
– Ông /Bà ………………….Chức vụ…………………….Đại diện……………….Trưởng ban
– Ông /Bà ……………………Chức vụ……………….Đại diện…………………….Uỷ viên
– Ông/Bà…………………….Chức vụ………………..Đại diện……………………..Uỷ viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
 
 
 
                       
Cộng x x x  
 

Giám đốc
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…..tháng…..năm…..
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)


Tải mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập Biên bản kiểm kê Tài sản cố định:
 

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.


Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4, 5, 6.

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.


– Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.
 

Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý Tài sản cố định

——————————————————–

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0963133042

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
———————————————

biên bản kiểm kê tài sản cố định

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *