Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133


 

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 05-VT. Nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.


 

1. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo Thông tư 200:

 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận:……………

Mẫu số 05 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 

Thời điểm kiểm kê :…………. giờ………….. ngày……….. .tháng………….. năm…………..

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:……………………. chức vụ…………………….. Đại diện…………….. Trưởng ban

–  Ông/Bà:………………….. chức vụ…………………….. Đại diện……………….. Uỷ viên

 – Ông/Bà:…………………. chức vụ…………………….. Đại diện…………………… Uỷ viên

 

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT

Tên , nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ…

Mã số

Đơn vị tính

Đơn giá

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Phẩm chất

Thừa

Thiếu

Còn tốt 100%

Kém phẩm chất

Mất phẩm chất

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm …

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)

    (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 


Tải mẫu Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

2. Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 133:
 

Đơn vị: Kế toán Hà Nội
Bộ phận: ………………
Mẫu số 05 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

– Thời điểm kiểm kê …..giờ… ngày… tháng… năm……
– Ban kiểm kê gồm:
Ông/ Bà:……………. Chức vụ…………………. Đại diện:………. Trưởng ban
Ông/ Bà:………………. Chức vụ………………. Đại diện:……………. Ủy viên
Ông/ Bà:………………. Chức vụ………………. Đại diện:……………. Ủy viên
– Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ,… Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém phẩm chất Mất phẩm chất
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
 
 
                           
  Cộng x x x x   x   x   x   x x x
 

Giám đốc
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

 
Tải mẫu Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


 
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

 
3. Cách lập Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa công cụ

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các ủy viên.

Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho.
Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (tùy theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).
Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo sổ kế toán.
Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo kết quả kiểm kê.

Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
– Tốt 100% ghi vào cột 10.
– Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
– Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.
Biên bản được lập thành 2 bản:
– 1 bản phòng kế toán lưu.
– 1 bản thủ kho lưu.

Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).
 

Xem thêm: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

—————————————————————

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 0963133042

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
—————————————————————

biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *