Mẫu báo cáo tài chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2016

  Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tưởng công ty TNHH, Công ty cổ phần chi tiết và hoàn chỉnh nhất năm 2016   CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: …/2016/QĐ

Xem thêm

Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính

  Những quy định về điều kiện xin gộp Báo cáo tài chính. Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm sau. Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC, Quyết toán thuế.

Xem thêm

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 – 200 Excel

  Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 200 và Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel năm 2017 – 2018 mới nhất hiện nay, các bạn có thể Tải mẫu

Xem thêm

Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 gồm 2 mẫu là: Mẫu B01a-DNN và B01b-DNN Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Mẫu B01a-DNN phản ánh tài sản và nợ phải

Xem thêm

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

  Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất gồm cả bản word và Excel, các bạn có thể tải Mẫu bảng cân đối kế toán miễn phí tại đây. Hướng dẫn cách lập bảng cân

Xem thêm

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200

  Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả

Xem thêm

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200

  Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp, gồm cả bản word và Excel, hướng

Xem thêm

Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133

  Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133, đây là mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản kế toán Excel mới nhất hiện nay thay thế cho QĐ 48 trước đây. Hướng dẫn

Xem thêm