Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT

  Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính).   PHỤ LỤC BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG

Xem thêm

Mẫu 06/GTGT – Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

  Mẫu 06/GTGT – Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT mới nhất năm 2016 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Xem thêm

Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS

  Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Xem thêm

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ

  Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)                            CỘNG HOÀ XÃ

Xem thêm

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

  Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc kê khai sai như: Sai mã số thuế, sai tên công ty, sai địa chỉ công ty …Đây chỉ mẫu cho các bạn tham khảo nhé, các bạn

Xem thêm

Mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng

  Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu số 07/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ

Xem thêm

Mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

  Mẫu 02/TNDN – Bảng kê thanh toán tiền điện, nước Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. – Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT/BTC: Nếu DN bạn đi thuê văn phòng, mà những

Xem thêm

Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.   Xem thêm: Cách

Xem thêm

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26

  Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)   CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Xem thêm

Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp

  Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu số: 01-7/GTGT

Xem thêm