Mẫu biểu về Hóa đơn

Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001

  Mẫu Hóa đơn xuất khẩu Mẫu số 06HDXK2/001 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính   HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                

Xem thêm

Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL

  Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)   Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………… ………                    

Xem thêm

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB

  Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.   Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………. Mã số thuế:……………………………… … Ký hiệu: Số:

Xem thêm

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

  Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA

Xem thêm

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND

  Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính   BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU

Xem thêm

Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường theo TT 39

  Mẫu Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số 02GTTT3/001 mới nhất ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính    Mẫu số: 02GTTT3/001  HÓA ĐƠN BÁN HÀNG  Ký hiệu: AB/13P Liên 1: Lưu      

Xem thêm

Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC

  Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Xem thêm

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

  Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính .   Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 Mẫu thông báo phát hành hoá đơn

Xem thêm

Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

  Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính) mới nhất hiện nay.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự

Xem thêm

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001

  Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính   Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng                                              

Xem thêm