Mẫu Chứng Từ Hàng Tồn Kho

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo Thông tư 200, 133

  Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 07-VT. Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá

Xem thêm

Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư 200 và 133

  Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 06-VT. Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc

Xem thêm

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 01-VT. Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133

  Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-VT. Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 200, 133

  Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 03-VT. Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ

Xem thêm

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 và 133

  Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 04-VT. Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 và 133

  Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 05-VT. Nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có

Xem thêm