Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

  Căn cứ vào tình hình thực tế, DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế

Xem thêm

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133

  Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200 – Mẫu 02-TSCĐ và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc

Xem thêm

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 05-TSCĐ. Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với

Xem thêm

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 01-TSCĐ. Biên bản giao nhận TSCĐ nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp

Xem thêm

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi

Xem thêm

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133

  Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 03-TSCĐ, Biên bản bàn giao Tài sản cố định sửa chữa lớn nhằm xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau

Xem thêm

Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133

  Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 06-TSCĐ, Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ

Xem thêm