Mẫu Chứng Từ Tiền Tệ

Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN

  Giấy xác nhận về việc chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.   Kể từ ngày 1/1/2015 Theo Thông tư 26: – Trường hợp Người nộp

Xem thêm

Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN

  Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.   – Doanh nghiệp sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán,

Xem thêm

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS

  Mẫu C1- 02/NS – Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo Thông tư 84/2016/TT-BTC thay thế Mẫu C1-02/NS theo Thông tư 119. Có hiệu lực từ ngày 1/8/2016. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất

Xem thêm

Mẫu bảng kê chi tiền theo Thông tư 200 và 133

Bảng kê chi tiền mẫu 09–TT theo Thông tư 200 và 133. Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. 1.

Xem thêm

Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc đá quý theo Thông tư 200 và 133

  Bảng kiểm kê vàng bạc đá quý mẫu 08b–TT theo Thông tư 200 và 133. Nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, … tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế

Xem thêm

Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200 và 133

  Bảng kiểm kê quỹ mẫu 08a–tt theo Thông tư 200 và 133. Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường

Xem thêm

Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý kim khí quý theo Thông tư 200 và 133, dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại

Xem thêm

Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu Biên lai thu tiền theo quyết định Thông tư 200 và 133, là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp

Xem thêm

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 và 133

  Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 200 và 133, dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để

Xem thêm

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông tư 200 và 133, là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán

Xem thêm