Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2016


 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tưởng công ty TNHH, Công ty cổ phần chi tiết và hoàn chỉnh nhất năm 2016

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Số: …/2016/QĐ – ………  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  …..***…..

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

–          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

–          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

–          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

 QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm

         Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….

         Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại:                 ……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ……………………………………………….

 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Tải về tại đây:

 

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *