Doanh thu – Chi phí

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo TT 200

  Theo điều 66 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc hạch toán toán vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:   1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán doanh thu theo TT 200

  Nguyên tắc kế toán doanh thu theo điều 78 Thông tư 200, quy định Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp ngoài trừ phần đóng góp thêm của

Xem thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200

  Nguyên tắc kế toán chi phí Doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 82 Thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, cụ thể như sau:   1. Chi phí là

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay

  Bài viết trước Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn về Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán chi phí lãi vay được trừ

Xem thêm

Xác định Doanh thu tính Thuế thu nhập Doanh nghiệp

  Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế Thu nhập doanh nghiệp, doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN, cách xác định Doanh thu đối với DN kê khai theo pp Khấu trừ – Trực tiếp, theo

Xem thêm

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ

  Điều kiện để chi phí lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Hướng dẫn cách đưa chi phí lãi vay vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN theo quy

Xem thêm

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

  Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện hành.  

Xem thêm

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

  Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện nay của Bộ tài chính.   Theo

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

  Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN gồm 12 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi tiết tại Thông tư 78 và 96 của Bộ tài chính mới nhất hiện nay.  

Xem thêm

Cách Xử lý chi phí Không có hóa đơn chứng từ

  Hướng dẫn cách xử lý chi phí không có hóa đơn chứng từ như: Chi phí mua hàng của người dân không có hóa đơn, thuê cá nhân vận chuyển, thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn

Xem thêm