Kế toán Tài Sản Cố Định

Cách xác định Nguyên giá TSCĐ vô hình, Thuê tài chính

  Hướng dẫn cách xác định Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, phần mềm, quyền tác giả, quyền sở hữu…Cách xác định nguyên giá TSCĐ thuê tài chính theo đúng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC

Xem thêm

Cách trích khấu hao TSCĐ số lượng, khối lượng sản phẩm

  Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm, đây là phương pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các loại máy móc, thiết bị trong Doanh nghiệp sản xuất.

Xem thêm

Cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

  Hướng dẫn cách trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh, đây là Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần được áp dụng đối với các DN thuộc các lĩnh vực có

Xem thêm

Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

  Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm 3 phương pháp là: Phương pháp khấu hao đường thẳng, theo số dư giảm dần có điều chỉnh, theo số lượng, khối lượng sản phẩm, cụ thể

Xem thêm

Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định

  Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn? Hồ sơ, thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định, cách hạch toán vốn góp bằng tài sản cố định đối với bên nhận vốn góp và góp

Xem thêm

Các loại TSCĐ hữu hình và vô hình trong Doanh nghiệp

  Các loại Tài sản cố định hữu hình, các loại Tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp quy định mới nhất tại Thông tư 147/2016/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư 45) gồm 7 loại Tài sản cố định

Xem thêm

Các nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong DN

  Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định, Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao dù Không chưa sử dụng đó là quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Xem thêm

Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

  Mua TSCĐ đã qua sử dụng tính khấu hao thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng, cách xác định nguyên giá và hạch toán tài sản cố định

Xem thêm

Cách phân biệt TSCĐ và Công cụ dụng cụ

  Hướng dẫn cách nhận biết Tài sản cố định với Công cụ dụng cụ, cách phân biệt đâu là TSCĐ đâu là CCDC theo quy tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Điều kiện ghi nhận là Tài sản cố định trong Doanh

Xem thêm

Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất

  Khung thời gian trích khấu hao Tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, đây là Khung khấu hao TSCĐ mới nhất quy định về thời gian trích khấu hao TSCĐ tại Doanh nghiệp:   Theo điều 10 Thông

Xem thêm