Kế toán trên Excel

File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng

Mình thấy File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng của bạn Adam_Tran, thành viên của diễn đàn webketoan rất hay và bổ ích, xin chia sẻ lên đây cho các bạn cùng tham khảo: – File

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư, tìm số Khấu hao phân bổ kỳ

Xem thêm

Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng tiền tồn cuối ngày, tính tổng cho từng tài khoản kế toán trên Mẫu

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel

  Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên Mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ việc sử dụng các hàm Excel để tính toán, tổng hợp, kết chuyển, lên sổ, lên

Xem thêm

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tổng hợp số liệu từ Bảng nhập liệu lên bảng cân đối phát sinh, kết chuyển các bút toán cuối kỳ trên

Xem thêm

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

  Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, Hạch toán Kết chuyển chi phí, kết chuyển giá vốn, kết chuyển doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Xem thêm

Các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách

  Tổng hợp đầy đủ các hàm thường dùng trong Excel kế toán, hướng dẫn cách sử dụng các hàm Excel trong kế toán để lên sổ sách, lên các bảng biểu và lên Báo cáo tài chính trên Excel.

Xem thêm

Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và 133

  Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và Mẫu số sách kế toán Excel theo Thông tư 133, đây là 2 mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel  miễn phí gồm đẩy đủ

Xem thêm