Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN


 

Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

– Doanh nghiệp sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, thì thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 02/TCN, để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác định chính xác số ngày không phải nộp tiền chậm nộp của người nộp thuế.

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: ……………….….         

 

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp tiền thuế vào NSNN 

 

Căn cứ Điều … Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn …

… (Tên người nộp thuế) …, mã số thuế: …, địa chỉ nhận thông báo: … thông báo đến … (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … như sau:

 

1. … (Tên người nộp thuế) … đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN là … (tên đơn vị)… thanh toán vào ngày …/tháng …/năm …, số tiền thanh toán là … đồng.

 

2. … (Tên người nộp thuế) … đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày …/tháng …/năm …, số tiền là … đồng.

… (Tên người nộp thuế)… thông báo để …(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … biết./.

 

Nơi nhận:    

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT;

– Lưu: VT, ….

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanhanoi.xyz

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *