Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN


 

Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 

Xem thêm: Cách lập báo cáo quyết toán thuế TNDN

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế:
 Từng lần phát sinh: Ngày……tháng……năm…….

 Năm……

[02] Lần đầu             [03] Bổ sung  lần thứ: 
                               

[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:                              
[06] Địa chỉ:  ………………………………………      
[07] Quận/huyện: …………… [08] Tỉnh/Thành phố: …………..                                     
[09] Điện thoại: ………  [10] Fax: ……………..[11] Email: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………                     
[13] Mã số thuế:  
[14] Địa chỉ:………………………….                                              
[15] Quận/huyện:……………….[16] Tỉnh/Thành phố:………………        
[17] Điện thoại:………………[18] Fax:……………..[19] Email:…………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số …………….ngày…………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Đối với dịch vụ

Đối với kinh doanh hàng hoá

Đối với hoạt động khác

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)=(4)+(7)+(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
 

 

…, ngày……… tháng…….năm……..

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

Họ và tên:……….   

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số…… 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr. Tuấn: 0979.163.530 – 0979.163.530

Email: lopketoanthue01@gmail.com

Website: ketoanhanoi.xyz

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *